Geoagiu Băi devine staţiunea de excelenţă a României / Geoagiu Bai becomes Romania’s excellence resort

26 Aug

Geoagiu Băi devine staţiunea de excelenţă a României

În vreme ce zeci de obiective turistice din întreaga ţară zac în paragină, în lipsa finanţării, staţiunea Geoagiu Băi din judeţul Hunedoara, renaşte cu ajutorul banilor europeni. Staţiunea va primi, pe 27 septembrie, la Bruxelles, titlul de „destinaţie turistică de excelenţă a României”.

Dacii i-au spus Germisara, romanii, Thermae Dodo-nae, iar astăzi este cunoscută sub numele de Geoagiu Băi. Situată la 46 kilometri de municipiul Deva şi la 12 kilometri de Orăştie, în centrul unor coline acoperite de păduri de fag şi de brad, staţiunea balneoclimaterică Geoagiu Băi a devenit destinaţie de vacanţă pentru sute de oameni atraşi de apele termale de aici. Lăsată în paragină după 1990, staţiunea a renăscut graţie investitorilor şi fondurilor europene atrase de administraţia publică locală, dintre care 10 milioane de euro doar pentru infrastructură. „În ultimii ani s-a făcut un efort deosebit, s-a trecut de la minus infinit către o stare de normalitate în Geoagiu Băi.

Complexul hotelier Germisara Geoagiu Bai (judetul Hunedoara)

La ora actuală este demarată cea mai mare investiţie în infrastructură pe fonduri europene, într-o staţiune balneară din România, în care se vor schimba toate reţelele de canalizare, apă pluvială, drumuri, trotuare şi iluminat public. Investiţia este deja realizată în proporţie de 20% şi, începând cu 1 mai anul viitor, o dată cu deschiderea sezonului, sperăm să fie finalizată. În ultimii ani s-a modernizat un parc, tot pe fonduri europene, la Dâmbul Romanilor – zona istorică din Geoagiu Băi -, s-a demarat de asemenea o investiţie, s-a realizat primul pas, respectiv împrejmuirea. Pe fonduri de la Ministerul Dezvoltării am depus o documentaţie pentru panouri publicitare pentru trasee turistice şi, chiar dacă la ora actuală nu se prezintă aşa cum am vrea noi şi avem probleme, suntem convinşi că în scurt timp, staţiunea Geoagiu Băi va arăta aşa cum trebuie să arate o staţiune din România şi din Uniunea Europeană”, spune primarul oraşului Geoagiu, Simion Mariş.

Premiată la Bruxelles

Eforturile de modernizare a acestei staţiuni milenare, dar şi frumuseţile naturale nu au rămas nerăsplătite.

Staţiunea va primi pe 27 septembrie, la Bruxelles, titlul de “destinaţie turistică de excelenţă a României”, în cadrul Galei Premiilor EDEN 2010, organizată cu ocazia Zilei Europene a Turismului. Destinaţiile EDEN sunt desemnate printr-un concurs naţional, organizat de autoritatea de turism din fiecare ţară participantă la proiect, pe baza temei şi a criteriilor generale de participare stabilite anual la nivel european.

Cititi si...
Muzeele mai puțin cunoscute din Hunedoara. Ce minunății ascund Peșteana, Brad sau Orăștie (FOTO)

Totodată, staţiunea balneo-climaterică va face subiectul unui film de prezentare, realizat de Comisia Europeană, ce va rula în premieră în cadrul galei din septembrie. Clipul, cu o durată de trei minute, va fi postat pe site-ul www.edenineurope.eu şi va fi pus gratuit la dispoziţia staţiunii pentru activităţi de promovare. În plus, staţiunea Geoagiu Băi va fi promovată pe site-ul oficial EDEN, unde va avea o pagină proprie, şi va fi inclusă în Reţeaua Destinaţiilor Europene de Excelenţă, care facilitează schimbul de experienţă în vederea dezvoltării durabile.

„Avem 1.500 de locuri de cazare”

Renaşterea staţiunii Geoagiu Băi a început o dată cu investiţiile private pe care le-a atras în ultimii ani. Un investitor privat a făcut dintr-o clădire ruină un hotel de 4 stele, iar un altul a reuşit să transforme Băile Daco-Romane într-o bază de recreere cu trei ştranduri de diferite dimensiuni şi diverse posibilităţi de petrecere a timpului liber. Primarul din Geoagiu Băi crede că, în proporţie de peste 40%, recunoaşterea europeană se datorează investitorilor. „Dacă în urmă cu 7 – 8 ani în staţiunea Geoagiu Băi turiştii se puteau caza la un singur hotel de 2 stele, la ora actuală avem un hotel de 4 stele cu 400 de locuri, avem două hoteluri de trei stele. În mare parte, tot ce a fost este în modernizare şi la ora actuală. Avem 1.500 de locuri de cazare în hoteluri de 3 şi 4 stele. Cred că în proporţie de peste 40% sistemul privat a contribuit la primirea acestei distincţii, iar în jur de 60% contribuţia vine de la fondurile obţinute şi investiţiile derulate de Primăria Oraşului Geoagiu. Investitorii vin aici în primul rând datorită specificului zonei, datorită calităţii apelor termale, dar şi a facilităţilor create de noi, prin unele taxe minime pentru cei care vor să investească, prin sprijinul acordat pentru obţinerea de autorizaţii, avize”, susţine primarul Simion Mariş.

Apele minerale sulfuroase de la Geoagiu Băi, nămolul de turbă şi aerul ozonat recomandă staţiunea pentru tratarea reumatismului, a nevralgiilor, a afecţiunilor metabolice, a stărilor de oboseală şi a nevrozelor. Beneficiile acestor ape tămăduitoare sunt cunoscute încă de pe vremea dacilor, care au numit localitatea Germisara (germi – cald, fierbinte; sara – apă).

Cititi si...
Lacul Sărat de lângă Brăila, locul MIRACULOS unde Ţepeş îşi vindeca oştenii

Autor: Carmen Cosman
Sursa: romanialibera.ro

—————————————————————————————-

ENGLISH VERSION (translated with Google Translate so may not be accurate):

While dozens of tourist attractions across the country lie derelict, the lack of funding, the resort Geoagiu in Hunedoara county, reborn with the help of European money. The resort will receive on 27 September in Brussels, the title of „the Romanian tourist destination of excellence”.

Dacia told Germisara Romans Thermae Dodo-nae, and today is known as Geoagiu. At 46 kilometers and 12 kilometers Deva Orastie in the center of hills covered by forests of beech and fir, Geoagiu became spa resort vacation destination for hundreds of people attracted to the thermal waters here. Derelict since 1990, the resort has been reborn thanks to European funds attracted investors and local government, of which only 10 million for infrastructure. „In recent years it has made a special effort, it has gone from minus infinity to a state of normality in Geoagiu.

It is now launched the largest investment in infrastructure on European funds in a resort in Romania, which will change all sewage systems, storm drainage, roads, pavements and street lighting. The investment is already achieved 20% and from 1 May next year, with the opening of the season, hopefully to be completed. In recent years there has upgraded a park, all the European funds at the mound Romans – the historic part of Geoagiu – was also started an investment was made the first step, namely fencing. The funds from the Development Ministry have submitted documentation for billboards to tourist routes and even if currently not present as we would like and we have problems, we are convinced that soon, the resort Geoagiu will look as it should show a resort in Romania and the European Union, „said mayor Geoagiu, Simion Mariş.

Awarded in Brussels

Efforts to modernize the resort millennial and natural beauty have not gone unrewarded.

The resort will receive 27 September in Brussels, the title of „the Romanian tourist destination of excellence” in the EDEN Awards Gala 2010, organized to mark the European Day of Tourism. EDEN destinations are designated in a national competition organized by the tourism authority of each country participating in the project based on the theme and general criteria for participation established annually in Europe.

Cititi si...
Busturile din bronz ale gimnastelor (Deva, judetul Hunedoara)

Also, watering and climatic resort will be the subject of a film presentation by the European Commission, will run into the gala premiere in September. The video, lasting three minutes will be posted on the website www.edenineurope.eu and will be available free to resort to promotional activities. Additionally, the resort Geoagiu will be promoted on the official website EDEN, where he will have his own page, and will be included in the Network European Destinations of Excellence, which facilitates the exchange of experience in sustainable development.

„We have 1,500 beds”

Renaissance resort Geoagiu Bai began with private investment they attracted in recent years. A private investor has made a ruined building a 4-star hotel, while another managed to turn Daco-Roman Baths in a recreation base with three swimming pools of various sizes and various leisure opportunities. Geoagiu Mayor believes that in excess of 40%, European recognition is due to investors. „If ago 7-8 years Geoagiu resort tourists could stay in one 2-star hotel, today we have a 4 star hotel with 400 seats, we have two three-star hotels. Much of what has been and is currently upgrading. We have 1,500 beds in hotels 3 and 4 stars. I think that in excess of 40% of the private sector contributed to receiving this award, and around 60% contribution comes from funds raised and investments undertaken by City Hall Geoagiu. Investors come here primarily because of the specific area, due to quality thermal waters, but also the facilities created us through some minimum fees for those who want to invest, through support for permits, approvals, „says Mayor Simion Mariş.

Sulphurous waters from Geoagiu, peat mud and fresh air make the resort for treating rheumatism, neuralgias, metabolic disorders, states of fatigue and neurosis. The benefits of these healing waters are known since Dacian times, which they named the town Germisara (Germi – hot, hot, jump – water).

Author: Carmen Cosman

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *